skip to Main Content

هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

چکیده تحقیق قبلی بر روی شرکت های متولد جهانی بر وابستگی قوی آنها در ایجاد یک موقعیت رقابتی از روزهای اولیه ی وجود آنها تأکید کرده است. در حالی که بسیاری ازمحققان تاکید کردند که نوآوری  شرکت های متولد جهانی…

Read more
Back To Top