skip to Main Content

مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی

چکیده با توجه به گسترش تجارت جهانی و به لزوم مذاکره از راه دور ، امکان انجام مذاکرات کافی برای طرفین فراهم نمی شود ، و نمی توان به خوبی از قدرت مذاکره از راه دور کمک گرفت ، لذا…

Read more

بازاریابی نوآوری در کسب و کار

چکیده هدف از این مطالعه، بیان جزئیات مربوط به مفهوم نوآوری و نوآوری در بنگاهها، با هدف توضیح چگونگی اجرای آن می باشد. نوآوری آن طور که امروزه شناخته شده است، به موضوعی موقوف شده که تنها در دانشگاه ها…

Read more

هنگامی که بازاریابی و نوآوری با هم تعامل دارند: موردی از شرکت های متولد جهانی

چکیده تحقیق قبلی بر روی شرکت های متولد جهانی بر وابستگی قوی آنها در ایجاد یک موقعیت رقابتی از روزهای اولیه ی وجود آنها تأکید کرده است. در حالی که بسیاری ازمحققان تاکید کردند که نوآوری  شرکت های متولد جهانی…

Read more
Back To Top