skip to Main Content

سنتز برخی از آلدهید گلیکول مونواتر استال های متقارن

چکیده آلدهیدها نماینده برخی از با ارزش ترین عطرهای خوشبو کننده و طعم دهنده ها هستند. عیب عمده این کلاس، بی‌ثباتی نسبی آن‌ها است. گرایش آنها به واکنشهای متراکم و پلیمریزاسیون مختلف که غالباً توسط نور ، گرما ، هوا…

Read more
Back To Top