skip to Main Content

باکتری‌های اسید لاکتیک گوشت و فراورده‌های گوشتی

چکیده هنگامی که رشد باکتری‌های مولد فساد هوازی متوقف می‌شود، باکتری‌های اسیدلاکتیک ممکن است جز غالب فلور میکروبی گوشت شوند. این اتفاق در مورد گوشتهای درمان شده و گوشتهای بسته بندی شده در مواردی با نفوذپذیری کم گاز رخ می…

Read more
Back To Top