skip to Main Content

شکستگی مفصل ران و تصادف

چکیده وضعیت حادثه همانطور که توسط اپیزودهای ضربه قبلی منعکس شد در ۲۴۲ بیمار دچار شکستگی مفصل ران بررسی شد. موارد تروما در بیماران دچار شکستگی مفصل‌ران تقریبا دو برابر گروه شاهد بود. همچنین، شکستگی‌های قبل در وضعیت معمولی بودند.…

Read more
Back To Top