skip to Main Content

دیافراگم های مصنوعی منفعل

چکیده این مقاله مفهوم دیافراگم مصنوعی منفعل، شامل طراحی و اجرای آن، پاسخ آن به سیگنال ها و نویزها، و عملکرد کلی آن را توسعه می‌دهد. تنها مورد در نظر گرفته‌شده، حالت ایده‌آل یک گیرنده سرعت ثابت، یک منبع باند…

Read more
Back To Top