skip to Main Content

واکنش‌های بین مرزی پلی کربنات. تعریف پارامترهای فرآیند انتقادی

چکیده پلی کربنات از بیسفول (A (BPAدرمتیلن کلراید با سود سوز اور از طریق فسژن سازی بین مرزی و پلیمر سازی تراکمی و با استفاده از تریتیلامین به عنوان کاتالیزور آماده می‌شود. در یک رآکتور ناپیوسته معمول، که در آن…

Read more
Back To Top