skip to Main Content

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های تامین آب با ذخیره سازی و شبکه های توزیع

چکیده سیستم تامین آب مورد مطالعه در این مقاله شامل یک تصفیه‌خانه آب، ذخیره سطح زمین، ایستگاه پمپاژ و یک شبکه توزیع در مجموعه است.از آنجایی که آن مهم‌ترین شاخص سطح خدمات ارایه‌شده برای کاربران شخصی است، تقاضا برای اندازه‌گیری…

Read more

طبقه‌بندی تصاویر پزشکی یک بررسی با دسته‌بندی

چکیده موارد زیادی وجود دارد که در آن برای ادغام اطلاعات به‌دست‌آمده از دو یا چند مطالعه از همان بیمار مطلوب خواهد بود.حوزه‌های کاربردی تطبیق چندمنظوره شامل پرتو درمانی و پزشکی هسته‌ای می‌شوند.در برنامه‌ریزی پرتو درمانی، یک سی‌تی‌اسکن برای محاسبات…

Read more
Back To Top