skip to Main Content

سینتیک {جنبش شناسی} اتوکسیلاسیون و پروپوکسیلاسیون ۱ و ۲ – اکتانول کاتالیز شده توسط KOH

چکیده واکنش‌های اتوکسیلاسیون و پروپوکسیلاسیون اغلب با هم یا در تناوب برای به دست آوردن سورفاکتانت {ماده ای که تمایل دارد تنش سطحی از مایع را که در آن حل می شود ، کاهش دهد.} با خواص ویژه و یا…

Read more

تئوری بازی و حسابرسی استراتژیک

چکیده حسابرسان قدرت مدل‌سازی تئوری بازی‌ها، یک تکنیک تصمیم‌گیری استراتژیک ریاضی، که توسط جان نش، برنده جایزه نوبل، معروف شده‌است را معرفی می کنند. این مدل با استفاده از نمونه‌های سرگرم‌کننده برای درک مفهومی و سناریوهای حسابرسی برای کاربردهای عملی…

Read more

تخصیص ذخیره چرخنده با استفاده از تحلیل بهبود فرآیند واکنش

چکیده روشی برای ارزیابی میزان خوب بودن و کارآمد بودن سیستم در توانایی پاسخگویی یک سیستم تولید ارایه شده‌است. وضعیت کلی یک سیستم تولید برحسب قابلیت پاسخگویی آن به سه حالت سالم، بین سالم و در خطر بودن, در معرض خطر…

Read more
Back To Top