skip to Main Content

کاربرد پرتوهای الکترونی با انرژی پایین در تکنولوژی و پزشکی

چکیده اگر چه الکترون‌های کم‌انرژی (‏۱۶۰ - ۲۰۰ کیلوالکترون ولت)‏به عمق سطح ماده نفوذ نمی‌کنند اما استفاده از چنین پرتوهایی می‌تواند به اندازه کافی در برخی فرآیندهای تکنولوژیکی به عنوان مثال برای پردازش سطح مواد و یا برای درک فرآیندهای…

Read more
Back To Top