skip to Main Content

سنسورهای مغناطیسی و کاربردهای آن‌ها

چکیده سنسورهای مغناطیسی را می‌توان با توجه به اینکه آیا میدان مغناطیسی کل یا اجزای بردار میدان مغناطیسی را اندازه‌گیری می‌کنند یا نه طبقه‌بندی کرد.تکنیک‌های مورد استفاده برای تولید هر دو نوع سنسور مغناطیسی شامل بسیاری از جنبه‌های فیزیک و…

Read more
۲۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

فرضیه تکامل ماکل های مکانیکی و تکامل بافت به شدت تغییر شکل پذیر Ti – ۶A1- 4 V در دماهای بالا ​

چکیده ما در این مقاله , فرآیند تغییر شکل و تکامل بافت دو فازی Ti - ۶ A1 - ۴ V را در معرض تغییر شکل پلاستیک با استفاده از اکستروژن زاویه‌ای کانال معادل (ECAE) در دمای بالا (۰.۵۵) بررسی…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

حرکت به سوی توسعه پایدار: یک رویکرد پویایی سیستم

چکیده علم مکانیک و انحصاری سنتی قادر به مقابله با مسائل مربوط به پایداری نیست، در صورتی که این مسائل اغلب با سیستم های خود سازماندهی شده پیچیده مرتبط هستند. در این مقاله، توسعه پایدار به عنوان یک فرایند بی…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

اداره کردن اثر رفتار فروشی فروشنده بر انگیزه خرید و رضایت: توریستهای تایوانی در چین

چکیده بر طبق یک گزارش رسمی توریستی از چین، هزینه های خرید توریستهای تایوانی در چین در درجه اول قرار دارند. توریستهای تایوانی در درجه اول بر کیفیت محصولات و خدماتی که از فروشندگان دریافت میکنند تاکید دارند. اما تحقیق…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top