skip to Main Content

الگوریتم یادگیری بهینه سازی جستجوی عقبگرد و کابردهای آن

چکیده الگوریتم جستجوی عقبگرد (BSA) پیشنهادی در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی (EA) می باشد که برای حل مسائل بهینه سازی استفاده می شود. ساختار این الگوریتم ساده می باشد و تنها دارای یک پارامتر کنترلی است که باید تعیین…

Read more
Back To Top