skip to Main Content

ویژگی‌های ۵Gاز دیدگاه عملیات و ارزیابی عملکرد اساسی به وسیله آزمون میدانی

چکیده گسترش سریع و نفوذ 4Gرفتارهای انسانی را بر روی مصرف داده همراه گشت، منجر به رشد انفجاری در ترافیک موبایل و تحریک نیازهای جدید بر روی قابلیت‌های شبکه‌های تلفن همراه می‌شود. نسل بعدی شبکه های تلفن همراه (به نام…

Read more

اینترنت چیزها برای شهرهای هوشمند: فن‌آوری‌ و کاربردها شبکه پهپاد و IoT در آسمان برای شهرهای هوشمند آینده

چکیده الگوی شهرهای هوشمند، صنعت مخابرات را به طور مستقیم به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت بالای زندگی مرتبط می‌سازد. برای مطابقت با این روند، این مقاله یک شبکه 5G IoT را با UAV برای معماری شهری هوشمند آینده توسعه…

Read more
Back To Top