skip to Main Content

استفاده از جاذب نانوسولفید برای حذف موثر جیوه عنصری از گاز ناشی از سوختن زغال سنگ

چکیده مساحت سطح روی¬سولفید (Zns) با استفاده از ذرات نانوساختار تولید شده با روش رسوب¬گیری از فاز مایع به طور موفقیت¬آمیزی افزایش یافت. سپس رو¬ی¬سولفید با بالاترین سطح (نانو-روی سولفید) 196.1 مترمربع بر گرم برای حذف جیوه عنصری (Hg0) از…

Read more
Back To Top