skip to Main Content

جوش ترکیب جوشکاری آلومینیوم ۶۰۶۱ – T6 در حضور خنک کننده آب: تحلیل ویژگی‌های مکانیکی و توزیع تنش پسماند

چکیده جوشکاری اصطکاک زیر آب اصلاح شده aa6061 - T6 به منظور بهبود خواص مکانیکی اتصالات ساخته شده در پیکربندی حالت مرکب انجام شده است. از طرح آزمایشی فاکتوریل کامل برای طراحی آزمایش‌ها مورد نیاز و یافتن اثر خنک‌کننده آب…

Read more
Back To Top