skip to Main Content

جستجوی ابتکاری برای زمان‌بندی سیستم‌های تولید انعطاف‌پذیر با استفاده از ماتریس دسترسی کران پایین

چکیده برای زمان‌بندی موثر سیستم‌های تولیدی انعطاف‌پذیر، ما توابع ابتکاری جدیدی را برای یک الگوریتم که مبتنی بر شبکه پتری - برنامه‌ریزی نشده است، پیشنهاد می‌کنیم. در به حداقل رساندن زمان، توابع ابتکاری پیشنهادی معمولا کاراتر از توابع قبلی در…

Read more
Back To Top