skip to Main Content

نقشه واسطهگری ظرفیت جذب بر رابطهی میان جهت‌دهی کارآفرینانه و قابلیت‌های نوآوری فناورانه

چکیده هدف: هدف از این مقاله بررسی تجربی رابطه میان جهت‌گیری کارآفرینی (EO)، ظرفیت جذب (ACAP)، و قابلیت‌های نوآوری فناورانه (TIC) در میان SMEهای صنعتی مشغول در محیطی ناپایدار می‌باشد. همچنین در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا…

Read more

تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

چکیده اینکه چگونه مدیران سازمان بازاریابی مقصد ) DMO ( باید موفقیت را ارزیابی کنند موضوع بیشتر مباحثه های پژوهشی است. به طور فزاینده ای ، پیشنهادی برای ترکیب ارزش ویژه علامت تجاری/مارک/برند در رویه و تحقیق برندینگ مکانی وجود…

Read more

تحقیق و توسعه مدیریت پروژه و ظرفیت جذب: شواهد تجربی از شرکت های اسپانیایی

چکیده شواهدی از یک مطالعه دریک نمونه از شرکت های اسپانیایی نشان می دهد که انجام تحقیق و توسعه (R & D) مدیریت پروژه به طور مثبتی مربوط به ظرفیت جذب دانش(AC) است ، هرچند تاثیر این شیوه برای هر…

Read more
Back To Top