skip to Main Content

رمزنویسی مبتنی‌بر ویژگی‌ها در رایانش ابری: مرور مقاله‌ها، تحلیل کاستی‌ها و روندهای آینده

چکیده رایانش ابری دستیابی و ذخیره‌سازی از راه دور داده‌ها را در اینترنت ساده‌تر می‌کند. بااین‌وجود، در ذخیره‌سازی داده‌ها روی سرور ابر ناشناس، مسئله‌های محرمانگی و کنترل دستیابی مطرح است. روش‌های رمز‌نویسی سنتی مانند طرح‌های متقارن و نامتقارن، به‌دلیل عدم…

Read more

کنترل دسترسی پایگاه داده چند مستاجری

چکیده چکیده: ذخیره اطلاعات در ابر شیوه جدیدی درپایگاه داده چند مستاجری است که به تازگی ایجاد شده است تا بانک اطلاعات را به چندین کاربر تحویل دهد تا بتوانندداده هایشان را در طی استفاده از اینترنت ذخیره کرده و…

Read more
Back To Top