skip to Main Content

حسابداری شهروندی: نقش حسابدار

چکیده مبحث حسابداری شهروندی، محیطی فراهم می‎کند که در آن سطح اعتماد شهروندان به نقش حسابدار در خصوص فعالیت تجاری افزایش می‌یابد. بواقع حسابدار یک سیستم اطلاعات حسابداری تهیه می‎کند که از زبانی تجاری برخوردار است که دارای اطلاعات مرتبط…

Read more
Back To Top