skip to Main Content

تاثیر ارزیابی های حسابداری بر موقیعیت مالی و عملکرد کسب و کار در مورد دارایی های مشهود و نامشهود ثابت (غیر جاری)

چکیده صورتهای مالی نشان دهنده یک منبع اطلاعات بزرگ برای موقعیت مالی شرکت و برآورد عملکرد کسب و کار است.قضاوت مدیریت به پایگاه اطلاعاتی که در زمان قضاوت بدست آمده بستگی دارد.هر قضاوتی با توجه به سلیقه ذاتی انجام میشود…

Read more
Back To Top