skip to Main Content

آمادگی کارمندان بخش دولتی مالزیدر حرکت به سمت حسابداری اقلام تعهدی برای بهبود پاسخگویی: مورد وزارت آموزش و پرورش (MOE)

چکیده در سال‌های اخیر، افزایش در تعداد بحث‌های بین حسابداری نقدی در برابر حسابداری اقلام تعهدی در حسابداری دولتی در بخش دولتی مالزی وجود داشته است. این مساله ناشی از نیاز دولت برای تعیین ادامه دادن حسابداری نقدی یا حرکت…

Read more
Back To Top