skip to Main Content

طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت: یک طراحی کنترلر مبتنی بر مدل مرجع

چکیده چکیده - در این مقاله، روشی برای طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت (PSS) ارائه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر طراحی برپایه کنترل‌کننده مدل مرجع می‌باشد. در این راستا، مدل باس تک ماشینه، متاهی برای مطالعه نوسانات فرکانس…

Read more

سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان قدمت ساختمان‌های هوشمند و انطباقی

چکیده سیستم های اتوماسیون ساختمان (BAS) یا سیستم های کنترل ساختمان (BCS) ، معمولا در بر گیرنده ی سیستم های مدیریت انرژی ساختمانی (BEMSs) ، امنیت فیزیکی و کنترل دسترسی، سیستم های حفاظت از جان و مهار آتش و دیگر…

Read more
Back To Top