skip to Main Content

روش¬¬های فیلترینگ انطباقی بهنجارشده مبتنی بر نشانه کارامد برای حذف مصنوعات در سیگنال¬های ECG: کاربردها در زیست دورسنجی بی¬سیم

چکیده در این مقاله، چندین فیلتر انطباقی بهنجارشده مبتنی بر علائم ساده و مؤثر، که از لحاظ محاسباتی دارای حلقه¬های بروز وزن آزاد ضرب¬کننده می¬باشند، برای حذف نویز در سیگنال¬های نوار قلب (ECG) بکار برده می¬شوند. پیاده¬سازی پیشنهادشده برای کاربردهایی…

Read more
Back To Top