skip to Main Content

ساختارهای رویی انطباقی ساختمان

چکیده مفهوم ساختارهای انطباقی و مورفینگ {با استفاده از تکنیک های انیمیشن کامپیوتری، یک تصویر را به صورت دیگر با گام های تدریجی کوچک تغییر دهید.} در سال‌های اخیر در بسیاری از زمینه‌های مهندسی مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. با…

Read more
Back To Top