skip to Main Content

افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.افزایش سودآوری شرکت‌هایی که چنین خدماتی را تامین می‌کنند.

چکیده تولید افزایشی یک تکنولوژی جدید و نوظهور است و نشان داده شده‌است که آینده ی سیستمهای تولید میباشد. به دلیل خرید زیاد و هزینه‌های فرآوری ماشینهای تولید افزایشی، برنامه‌ریزی قطعات برای پردازش بر روی این ماشین‌ها نقش حیاتی در…

Read more

تاثیر پارامترهای فرآیند تولید افزایشی بر روی زبری سطح و عمر فرسودگی

چکیده تولید افزودنی(AM)برای ایجاد اجزای فلزی با هندسه‌های پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن سطوح داخلی را به راحتی نمی توان ماشینکاری کرد. عمل فرسودگی در فلزات تولیدی افزودنی ،عمدتا ناشی از نقص در مواد نظیر تخلخل و…

Read more

منشا جهت گیری دانه در هنگام انجماد آلیاژ آلومینیوم ​

چکیده تکامل مورفولوژی دانه در حین انجماد یک مخزن آلیاژ آلومینیوم در حال حرکت با در نظر گرفتن انتقال گرما، جریان فلز مایع در حوضچه مذاب و پارامترهای انجماد شبیه‌سازی می‌شود. مدل کارآمد از لحاظ محاسباتی شامل یک شبیه‌سازی انتقال…

Read more
Back To Top