skip to Main Content

قیاسِ مبنی بر تخمین تلاش: یک روش جدید برای کشف مجموعه شباهت‌ها از ویژگی های مجموعه داده

چکیده برآورد تلاش مبتنی بر قیاس(ABE) به دلیل عملکرد فوق العاده و اداره‌ی مجموعه داده‌های شلوغ یکی از روش‌های کارآمد برای نرم افزار تخمین تلاش است. مدل مرسوم ABE معمولا از همان تعداد شباهتی استفاده می‌کند که برای رسیدن به…

Read more
Back To Top