skip to Main Content

کنترل فرکانس بهبود یافته از نیروگاه‌های بادی با در نظر گرفتن تغییرات سرعت باد

چکیده یک کنترل‌کننده فرکانس سریع برای نیروگاه‌های بادی (FFC)، که یک منبع نیروی سربار موقتی را براساس انحراف فرکانس و نرخ تغییر فرکانس ایجاد می‌کند، در این مقاله پیشنهاد شده‌است. برخلاف کنترل‌کننده‌های استاندارد که در این مقاله پیشنهاد شده‌اند، سود…

Read more
Back To Top