skip to Main Content

یادگیری در یک محیط متغییر(سریع العمل، فرز): یک مطالعه چند سطحی در مورد تکامل روال‌های سازمانی

چکیده با تشخیص فقدان جدی تحقیق در مورد اقدامات فردی و انطباق سازمانی در تناقض پایداری- تغییر، ما قصد داریم توضیح عمیقی از روشی ارایه دهیم که در آن روش‌های متغییر بر یادگیری سازمانی در سازمان‌های خود مدیریت‌شده، تیم محور…

Read more
Back To Top