skip to Main Content

کاربرد یک کنترلر PID با استفاده از تکنیک‌های MRAC برای کنترل دیسک‌گردان الکتروموتور DC

چکیده در درایوهای موتور DC، کهنه سازی دستگاه و عوامل محیطی می‌توانند عملکرد سیستم کنترل را کاهش داده و آن را برای طراحی مجدد پارامترهای کنترل‌کننده در زمان واقعی دشوار کنند.در این مقاله، الگوریتمی که طرح کنترل PID و کنترل…

Read more

سواد مالی با اتصال عملکردی منطقه مغز در پیری مرتبط است

چکیده سواد مالی به توانایی دسترسی و استفاده از اطلاعات مالی به روش‌هایی اشاره دارد که نتایج بهتر را ترویج می‌کنند. در پیری، سواد مالی با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های مثبت همراه بوده‌است. با این وجود، عوامل مرتبط با آن…

Read more
Back To Top