skip to Main Content

برنامه ریزی اجاره حساس زمانی در محیط رایانش ابری با استفاده از AHP

چکیده OpenNebula یک محیط آزاد است که منابع ابری را با کمک Haizae به عنوان مدیر اجاره می‌دهد. Haizea انواع مختلف اجاره که اجاره حساس زمانی یکی از آن‌ها است، را در بر می گیرد. در زمان واقعی، بیشتر اجاره…

Read more

انتخاب تجهیزات ساخت‌وساز با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ​

چکیده انتخاب تجهیزات ساخت‌وساز مناسب، یک کار چالش برانگیز در صنعت ساخت‌وساز به خاطر ارائه ی گسترده ی تجهیزات موجود در بازار و شمار فراوان معیارهایی است که در طول تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شود.برای غلبه بر این چالش،…

Read more

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

چکیده تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در…

Read more
Back To Top