skip to Main Content

تخمین حداکثر و حداقل دمای روزانه هوا با استفاده از محصولات حرارتی سطح زمین MODIS

چکیده برآورد دقیق دمای هوای توزیع شده یکنواخت ( Ta ) برای طیف وسیعی از رشته‌ها همچون آب شناسی ، هواشناسی و بوم‌شناسی ، مفید است . تابش‌سنج‌ تصویربرداری با وضوح متوسط (MODIS) ؛دمای سطح زمین(Ts)حاصل را با پتانسیل ایجاد…

Read more
Back To Top