skip to Main Content

استفاده از داده‌های اسکنر لیزری هوابرد برای تشخیص بقایای میراث فرهنگی در جنگل‌ها: یک مطالعه تجربی درباره تاثیر تراکم و هموارسازی DTM

چکیده یافتن بقایای میراث فرهنگی برای ثبت به وسیله بررسی‌های میدانی دشوار است. بنابراین، در سال‌های اخیر چندین آزمایش با استفاده از داده‌های سنجش از دور برای شناسایی بقایای فرهنگی انجام شده‌است. کاربردی ترین تکنیک سنجش از راه دور برای…

Read more
Back To Top