skip to Main Content

رویکردی یکپارچه برای انتخاب تامین کنندگان آذوقه با استفاده از روش AHP -ARAS-MCGP

چکیده انتخاب تامین‌کننده آذوقه مساله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که صنعت هواپیمایی با آن مواجه است.فرآیند ارزیابی عمدتا شامل ارزیابی چندین فاکتور پیچیده برای انتخاب یک تامین‌کننده آذوقه است که به بهترین نحو نیازهای هواپیمایی را برآورده می‌کند.کاربردهای کمی از مدل…

Read more

حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

چکیده متون مدیریت نام تجاری به مدت طولانی اذعان به اهمیت استراتژیک مدیریت هویتنام تجاری داشته است. با این حال، تحقیق تجربی پیشین تا حد زیادی جذابیت نامتجاری را در ایجاد چنین هویتی در چشم مصرف کنندگان نادیده گرفته است.…

Read more
Back To Top