skip to Main Content

برنامه‌ریزی تسهیلات برای ساختمان‌های بزرگ نگهداری اسب در محیط‌های شهری و روستایی

چکیده 1.مقدمه: در ایالات‌متحده، جمعیت زیادی از مالکان اسب وجود دارد که می توان آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد: آن‌هایی که اسب خود را در مناطق شهری و آن‌هایی که در مناطق روستایی نگه میدارند. مالکان اسب شهری…

Read more
Back To Top