skip to Main Content

ارزیابی بلوغ استراتژیک در یک شرکت بزرگ

چکیده فناوری اطلاعات (IT) یکی از مهمترین بخش های سرمایه گذاری های قابل توجه سازمان است که منجر به برانگیختگی عملکرد کلی کسب و کار می شود. یک چالش مهم برای سیستم های اطلاعاتی (IS) این است که استراتژی فناوری…

Read more

مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، کی و چگونه؟

چکیده این مقاله به بررسی مبانی نظری و مفهومی برای مدیریت مشترک خرید و بازاریابی می پردازد و در نتیجه برخی از پرسش های، چرا، کی و چگونه باید همکاری درخرید و بازاریابی فراهم شود را جواب می دهد. این…

Read more
Back To Top