skip to Main Content

یک پیل سوخت با واکنشگر مخلوط مایع – گاز Swiss-roll

چکیده سلول‌های سوختی با چالش‌های مربوط به عملکرد و هزینه که در بخشی از محدودیت‌های معماری قاب و صفحه معمولی از زمان Volta مرسوم بوده است، روبرو هستند. در اینجا، ما برای اولین بار یک سلول سوختی استوانه ای با…

Read more
Back To Top