skip to Main Content

تخمین کمی زیست توده از زیست توده کوه آلپ با استفاده از سنجش از راه دور *

چکیده به منظور ترویج کاربرد سنجش از راه دور فراطیفی در کمی سازی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، بر پایه ویژگی‌های طیفی اندازه‌گیری‌های زمینی، از روش‌های آنالیز همبستگی، بالا بردن و تحلیل رگرسیون، برای ایجاد یک مدل معکوس دریافت برای زیست…

Read more
Back To Top