skip to Main Content

​تعهد واحد مقاوم انطباقی با در نظر گرفتن عدم قطعیت توزیعی ​

چکیده برای کاهش قابلیت استفاده از روش‌های مبتنی بر بهینه‌سازی استوار مبتنی بر بهینه‌سازی استوار، مجموعه عدم قطعیت معمولا با توجه به توزیع منابع تجدید پذیر نامشخص، یعنی توان باد، از پیش تعیین می‌شود. با این حال، از آنجایی که…

Read more
Back To Top