skip to Main Content

استفاده از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی برای مقایسه بین حفاری میکرو تونلینگ و حفاری (گودال)

چکیده ارزیابی فنی و اقتصادی یک پروژه باید نه تنها جنبه‌های فنی بلکه عوامل مرتبط با دخالت محل ساخت‌وساز با جمعیت و جاده‌ها و یا تعامل عملیات با محیط را شامل شود. این مقاله با استفاده از فرآیند طبقه‌بندی تحلیلی،…

Read more
Back To Top