skip to Main Content

رنگ بنفش؟ مطالعه ای مجدد بر روی کلمه هالورگاس (ἁλουργ#ς) و رابطه آن با پارچه های باستانی.

چکیده کلمه هالورگاس (ἁλουργός) در پاپیری یونان باستان از مصر ثبت شده است (نگاه کنید به پایین). اصطلاحات متعدد از همان ریشه نیز در کتیبه یونانی (متون نوشته شده در سنگ) و منابع ادبی، به عنوان مثال از واژه halourgēs…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top