skip to Main Content

مدلسازی عددی پیشرفته واکنش لرزه‌ای یک دیوار دیافراگم حایل شده توسط r. c.

چکیده این مقاله نتایجی را از تعدادی از شبیه‌سازی‌های آلمان محدود ارایه می‌دهد که برای بررسی واکنش لرزه‌ای یک دیوار حائل انعطاف‌پذیر در یک خاک خشک و دانه ریز، با در نظر گرفتن دو سنگ بستر به عنوان ورودی لرزه‌ای…

Read more
Back To Top