skip to Main Content

سنسورهای مغناطیسی و کاربردهای آن‌ها

چکیده سنسورهای مغناطیسی را می‌توان با توجه به اینکه آیا میدان مغناطیسی کل یا اجزای بردار میدان مغناطیسی را اندازه‌گیری می‌کنند یا نه طبقه‌بندی کرد.تکنیک‌های مورد استفاده برای تولید هر دو نوع سنسور مغناطیسی شامل بسیاری از جنبه‌های فیزیک و…

Read more
Back To Top