skip to Main Content

مدیریت بار ریزشبکه های مقیم از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی

چکیده این مقاله یک ابزار نوآورانه مدیریت بار برای یک ریز شبکه متشکل از یک سیستم فتوولتائیک (PV)و یک دستگاه ذخیره انرژی نصب‌ شده در یک کاربر مقیم را ارائه می‌کند. هدف توسعه مناسب مدیریت بار مقیم جهت به حداکثر…

Read more
Back To Top