skip to Main Content

روندهای یادگیری گروهی برای امنیت شبکه و تشخیص ناهنجاریها

چکیده استفاده از مدل های یادگیری ماشینی برای امنیت شبکه و مشکلات تشخیص ناهنجاری در دهه گذشته زیاد شده است؛ با این حال، هنوز رویکرد بهترین روش یا یک راحل ساده برای حل این مشکلات در یک زمینه کلی وجود…

Read more
Back To Top