skip to Main Content

امواج فولیکول تخمدانی و نه وضعیت حلقوی بر باروری گاوهای شیری اثر می‌گذارد

چکیده دو آزمایش تاثیر موج فولیکولی را در تلقیح مصنوعی بر باروری گاوه‌ای شیری ارزیابی کردند. در آزمایش ۱، داده‌های مربوط به گاوه‌ای شیرده ۵،۶۰۷ در برنامه‌های همزمانی فحلی و تخمک‌گذاری برای هوش مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه خون…

Read more
Back To Top