skip to Main Content

پارتیشن¬بندی گراف‌های عرضه/تقاضا با محدودیت‌های ظرفیت: یک رویکرد کلونی مورچه

چکیده در سال‌های اخیر مساله پارتیشن بندی حداقلی گراف‌های عرضه و تقاضا، به دلیل ارتباط نزدیک‌ با سیستم‌های توزیع برق، به ویژه در زمینه گریدهای هوشمند، علاقه فزاینده‌ای در محققان ایجاد کرده است. در این مقاله یک نسخه جدید از…

Read more
Back To Top