skip to Main Content

خطر در معرض تهدید آئورت شدید

چکیده تصمیم‌گیری اهداف در مورد تنگی شدید آئورت (AS)مستلزم ارزیابی جامع قبل از عمل از نسبت خطر به منفعت است.هدف از این مطالعه ارزیابی این بود که آیا علایم قبل از عمل با نتیجه تعویض دریچه آئورت ارتباط دارد یا…

Read more
Back To Top