skip to Main Content

رویکردهای غیرمتمرکز به تصفیه و مدیریت فاضلاب: قابلیت اجرا در کشورهای در حال توسعه

چکیده ارائه راهکارهای قابل اعتمادی و مقرون‌به‌صرفه در مناطق روستایی، چالشی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. مشکلات و محدودیت‌های روش‌های متمرکز برای تصفیه فاضلاب به صورت تصاعدی در حال افزایش است. جمع‌آوری…

Read more
Back To Top