skip to Main Content

تئوری و کاربردهای سیستم‌های کنترل HVAC ، مروری بر مدل کنترل پیش‌بین (MPC)

چکیده این کار مروری بر روش‌های کنترلی، با تاکید بر تیوری و کاربردهای کنترل پیش‌بین مدل (MPC)برای سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)ارایه می‌دهد. چندین روش کنترلی مورد استفاده برای کنترل سیستم، از مرور نشریات شناسایی شده‌اند و بررسی…

Read more

زمانبندی کار بهینه در یک سیستم تولید انعطاف‌پذیر با استفاده از بررسی مدل

چکیده این مقاله استفاده از مدل کنترل برای حل مساله زمانبندی بهینه در یک سیستم تولیدی انعطاف‌پذیر را نشان می‌دهد. این سیستم به عنوان یک سیستم رویداد گسسته مدل‌سازی می‌شود، که برای آن رفتار حداقل محدود کننده مطابق با تئوری…

Read more
Back To Top