skip to Main Content

شناسایی جایگزین‌های اسلامی برای فروش کوتاه‌مدت در بازار بورس ایران و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از TOPSIS

چکیده هدف - هدف از این مقاله، اولین توضیح در مورد فروش کوتاه‌مدت و مزایا و آسیب‌های آن است.سپس با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک اولویت برای اولویت‌بندی با روش تشابه به راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS)و نیز براساس معیارهای قانونی،…

Read more
Back To Top